PHÁP SỰ KHOA NGHI 6

Soạn dịch giả: Hòa thượng Thích Huyền Quang


MỤC LỤC


 

PHẦN A:

CÁC NGHI HÁN VĂN
VÀ ÂM VIỆT NGỮ

 

1. TỔ SƯ PHƯỚC HUỆ

 

HÁN VĂN - VIỆT NGỮ

 

2. PHÁP SƯ TRÍ ĐỘ

 

HÁN VĂN - VIỆT NGỮ

 

3. TỔ SƯ BÍCH LIÊN - TRÍ HẢI

 

HÁN VĂN - VIỆT NGỮ

 

4. HÒA THƯỢNG PHÚC HỘ

 

HÁN VĂN - VIỆT NGỮ

 

5. HÒA THƯỢNG HUYỀN ẤN

 

HÁN VĂN - VIỆT NGỮ

 

PHẦN B:

CÁC NGHI BỔ SUNG CÁC TẬP 2&3

 

VĂN ĐỆ TỬ TẾ THẦY VIÊN TỊCH

 

ĐIẾU NI SƯ TRƯỞNG VIÊN TỊCH

 

ĐIẾU HÚY NHẬT NI SƯ TRƯỞNG

 

ĐIẾU VĂN DÀNH CHO PHẬT TỬ

 

THIỆN NAM - TÍN NỮ

 

PHẦN C:

CÁC VĂN BẢN TẠI
ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HÒA

 

DIỄN TỪ TÁC BẠCH

 

BẢNG THẬP SƯ
PHƯƠNG TRƯỢNG

 

VĂN TÁC BẠCH

 

LỜI TÁC BẠCH CỦA GIỚI TỬ

 

PHẦN D:

CÁC LIỄN ĐỐI HÁN - VIỆT

 

HÁN VĂN - VIỆT NGỮ

 

PHẦN E:

MÔNG SƠN THÍ THỰC

 

THIẾP THỈNH CÔ HỒN

 

THIẾP THỈNH LINH

 

VĂN TÁC BẠCH

Hoà Thượng Trí Thủ đọc trong lễ hoàn  mãn đại giới đàn Thiện Hoà. Cử hành lúc 14 giờ ngày 18 tháng 8 năm Canh Thân.

Phật Lịch 2524, (26/09/1980) - tại giảng đường Ấn Quang.


Cung kính tác bạch!

- Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

- Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

- Nam mô Tây Thiên đông Độ, Việt Nam Lịch đại truyền giáo Tổ sư tác đại chứng minh.

- Nam mô giới đàn hội thượng vô lượng Thánh Hiền, hiện tại đại Tăng, thập phương Thiện đức tác đại chứng minh.

- Nam mô Già lam Chơn tể hộ giáo hộ giới nhất thế thiện thần đồng thùy chứng giám. 

Xin thưa, nhớ Truyền đăng ghi rằng:

Tào Khê nước chảy muôn dòng,

trần tâm rửa sạch

Thiếu thất đèn chong vạn nẻo, mê lộ sáng soi.

Thật vậy, giới đàn Ấn Quang

Đang thắp sáng đèn thiền thiếu thất,

Đã gội nhuần nước pháp Tào Khê,

Bao tháng năm hoài bảo Thánh thai,

Ba trăm giới tử vừa lại ra đời,

Tục diệm truyền đăng,

Nối dòng Phật Tổ.

Mấy thế kỷ hoằng dương Phật Pháp,

Vô số thế nhơn đã đưa vào đạo

Tu tâm dưỡng tánh,

Kết giống thiện nhơn.

Mới hay:

- Trường tuyển Phật của Giáo hội: mãi mãi dập dìu kẻ tăng người tục, dấn bước chen chân.

- Hội siêu phàm của đạo nhà: luôn luôn đông đảo người trẻ kẻ già, chen vai thích cánh.

Mừng thay!

Đời thêm người đạo,

Đời bớt cữa mê,

Đạo ít kẻ phàm,

Đạo nhiều người Thánh.

Do đó nghĩ cho cùng và tự hỏi rằng:

Thức tâm vọng động,

Tràn ngập lòng đời,

Lụy kiếp luân hồi,

Nào người tế độ.

Phật tánh viên minh,

Tiềm tàng cõi tục,

Đa sanh lưu chuyển

Ai kẻ dắt dìu,

Cho dầu lên trời,

Chưa phải ra ngoài ba cõi,

Mà phải vào Thánh,

Mới là vượt khỏi sáu đường.

Đạo Phật - Giáo hội ta trước đại sự quan trọng cuối cùng này, phải làm gì? Đã làm gì? Hỏi, tức là đã trả lời vậy.

Giờ này, pháp sự châu viên,

Đạo tràng hoàn mãn,

Phương trượng tạm thu chung bảng,

Tam quan ngừng kéo tràng phang

Chư Thánh bay về Thức lãnh,

Thập sư trở lại tòng lâm.

Thiên long bát bộ vui mừng,

Nay đủ lời nguyền,

An tăng hộ pháp.

Thiện tín đàn na hoan hỷ,

Vuông tròn đạo hạnh,

Kính Phật trọng tăng,

Thiện nguyện viên thành.

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương chư Phật,

Tam thế chúng Tăng,

Hộ pháp long thiên

Phạm vương Đế thích,

Cùng thành tâm cảm tạ

Tam sư thất chứng,

Dẫn lễ giám đàn,

Hoá chủ công văn,

Tín đồ ngoại hộ.

Và đồng thanh cầu nguyện,

Giới hương nghi ngút mọi nơi,

Nhờ đó viên thành phước quả,

Công đức tuyên dương tất cả

Đó đây thành tựu thắng nhơn

Phật nhật sáng soi,

Pháp âm vang dội,

Tôn phong, Tổ ấn thiên thu,

Đạo mạch pháp lưu vạn cổ.

Dân an quốc thái,

Hải yến hà thanh,

Giáo hội, Ấn Quang một mối

Nam tôn, Bắc phái chung dòng,

Một lòng bền vững

Muôn dạ sắt son!

Xin tất cả chúng ta đồng thanh hồi hướng

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.

- Tự quy Phật …

- Tự quy Pháp …

- Tự quy Tăng …

Trân trọng tuyên bố bế mạc.

Pháp hội Thiện Hoà năm 2524

 

  

BAN TU THƯ PHẬT HỌC